top of page

Księgi handlowe - tzw. pełna księgowość

- dla przedsiębiorstw, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód z działalności przekraczający 1.200.000 EUR,

- dla spółek kapitałowych (spółka akcyjna i spółka z o.o.),

- dla spółek osobowych prawa handlowego (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

 

Zakres usług biura rachunkowego dla pełnej księgowości:

-opracowanie planu kont,

-prowadzenie pełnej (syntetycznej i analitycznej) ewidencji  księgi rachunkowej,

-prowadzenie ksiąg zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont,

-ewidencja środków trwałych,

-ewidencja wyposażenia,

-ewidencje VAT,

-obliczanie podatku VAT,  łącznie z korektami za tzw. “złe długi” (zmiany przepisów od 2013r.)

-sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald,

-sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości,

-obliczanie podatku dochodowego,

-sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,

-sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,

-przygotowanie i wypełnianie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,

-bieżące informowanie o sytuacji finansowej firmy,

-prowadzenie rejestru środków trwałych i amortyzacji

-sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i dla banków,

-naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zakładowym planem amortyzacji,

-reprezentowanie w Urzędach Skarbowych, ZUS i innych organach,

-przygotowywanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego,

-bieżące informowanie firm o zmianach w obowiązującym stanie prawnym  oraz udzielanie objaśnień i wskazówek dotyczących kwestii podatkowych i dokumentacyjnych,

-pomoc w przygotowywaniu wniosków,

-analizy finansowe, analizy ekonomiczne, budżety, sporządzanie bilansów,

-bezpieczne przechowywanie dokumentów powierzonych biuru

-obsługa pracowników.

bottom of page