top of page

Księga przychodów i rozchodów

Księga Przychodów i rozchodów

-dla osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,

-dla spółek partnerskich i spółek jawnych,

-dla spółek cywilnych osób fizycznych,

-dla osób wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej (jeżeli zgłosiły one zamiar prowadzenia tej ewidencji), duchownych, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

 

Powyższe podmioty prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, gdy ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości 800 000 euro w przeliczeniu na złote polskie wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu 30 września roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Jeżeli w danym roku obrót taki podatnik przekroczy, od następnego musi zaprowadzić księgi handlowe.

Księga przychodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem. W odróżnieniu od ryczałtu, książka przychodów to opodatkowanie od faktycznie uzyskanych dochodów (przychody minus koszty ich uzyskania), dlatego w księdze ewidencjonowane są wszystkie zdarzenia gospodarcze.

 

Zakres usług biura dla prowadzących Księgę przychodów i rozchodów

-bieżące księgowanie dostarczonych dowodów księgowych,

-prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,

-sprawdzanie dokumentów źródłowych,

-prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

-prowadzenie rejestrów VAT (dla płatników VAT),

-obliczanie podatku dochodowego,

-obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT),

-sporządzanie deklaracji podatkowych,

-wysyłanie podpisanych deklaracji do urzędów,

-sporządzanie i wysyłanie deklaracji ZUS,

-sporządzanie deklaracji rocznych PIT właścicieli,

-reprezentowanie w Urzędach Skarbowych,

-sporządzanie okresowych raportów i analiz na życzenie klienta.

bottom of page