top of page

Kadry i płace

Kadry i płace

Możecie Państwo nam powierzyć przejęcie odpowiedzialności za sprawy kadrowo-płacowe Waszej firmy. Sami określacie i kontrolujecie zasady rozliczania czasu pracy, strukturę wynagrodzeń, politykę podstawowych i dodatkowych świadczeń pracowniczych, urlopy wypoczynkowe…, a nasze biuro zdejmuje z Państwa ciężar administrowania kadrami i płacami. Nasza znajomość prawa pracy i wszystkich aktualnych przepisów zwalnia Państwa z obowiązku osobistego kontrolowania ciągłych zmian prawnych. Oferujemy w pełni działający zewnętrzny dział kadr.

 

Płace – zakres usług

-Naliczanie wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta.

-Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń.

-Naliczanie odpraw, odszkodowań i ekwiwalentów za niekorzystny urlop wypoczynkowy oraz innych świadczeń przysługujących pracownikom zwalnianym.

-Ustalanie prawa i naliczanie należnych zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz należnych świadczeń finansowanych z budżetu państwa.

-Prowadzenie ewidencji wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

-Dokonywanie potrąceń związanych z zadłużeniem pracownika Klienta.

-Sporządzanie i przekazywanie w uzgodnionej formie informacji dla działu księgowości.

-Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych;

-Przygotowywanie pasków płac oraz zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu;

-Sporządzanie informacji o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego;

-Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40);

-Pomoc i współpraca z Klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

-Prowadzenie dokumentacji ZUS:

 

Kadry – zakres usług

-Sporządzanie Umów umowy o pracę, zleceń, o dzieło…

-Analiza kosztów umowy o pracę, zlecenia, o dzieło

-Zaświadczenia o zarobkach

-Obsługujemy również trudne przypadki, np. wypowiedzenia, zwolnienia grupowe

-Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej

-Przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników,

-Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;

-Rozliczanie absencji pracowniczych.

-Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych.

-Przyjmowanie inspekcji z PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej, dostarczanie odpowiednich danych i udzielanie wyjaśnień.

-Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.

bottom of page